સરકારી ક્ચેરીઓના ટેલિફોન નં

Department Telephone no.
Kutch Collector Office 02832250020
Kutch District Panchayat 02832252407
Bhuj Taluka Panchayat 02832221964
Bhuj Mamlatdar Office 02832230832
Kutch District Industry Center 02832250501
Kutch Social Security 02832256038
Kutch Social Welfare 02832220654
G.E.B. 02832253751
Kutch District Education and Training Center 02832221491
Kutch District A. General Hospital 02832222850
ક્ચેરીઓટેલીફોન નં.
કલેકટર કચેરી ૦૨૮૩૨૨૫૦૦૨૦
જીલ્લા પંચાયત૦૨૮૩૨૨૫૨૪૦૭
તાલુકા પંચાયત૦૨૮૩૨૨૨૧૯૬૪
મામલતદાર કચેરી૦૨૮૩૨૨૩૦૮૩૨
જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર૦૨૮૩૨૨૫૦૫૦૧
સમાજ સુરક્ષા૦૨૮૩૨૨૫૬૦૩૮
સમાજ કલ્યાણ૦૨૮૩૨૨૨૦૬૫૪
જી.ઇ.બી.૦૨૮૩૨૨૫૩૭૫૧
જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન૦૨૮૩૨૨૨૧૪૯૧
જી. કે. જનરલ હોસ્પિટલ૦૨૮૩૨૨૨૨૮૫૦

ભુજ ના નાગરિકોની ભાગીદારીને કારણે ભુજ માહિતી વિભાગ શરુ થયો છે.
જો આપ આ વિભાગમાં કોઈ પણ માહિતી ઉમેરવા કે સુધારવા ઇચ્છતા હો તો મહેરબાની કરી અમારો સંપર્ક કરો.