રેશન કાર્ડ – નવા બારકોડેડ રેશન કાર્ડ માં સુધારા વધારા કરવા બાબત અરજી ફોર્મ – ૦૬

ભુજ ના નાગરિકોની ભાગીદારીને કારણે ભુજ માહિતી વિભાગ શરુ થયો છે.
જો આપ આ વિભાગમાં કોઈ પણ માહિતી ઉમેરવા કે સુધારવા ઇચ્છતા હો તો મહેરબાની કરી અમારો સંપર્ક કરો.