રેશન કાર્ડ – ચાલુ રેશન કાર્ડ માં નામ ઉમેરવા માટેનું અરજી ફોર્મ – ૦૩

ભુજ ના નાગરિકોની ભાગીદારીને કારણે ભુજ માહિતી વિભાગ શરુ થયો છે.
જો આપ આ વિભાગમાં કોઈ પણ માહિતી ઉમેરવા કે સુધારવા ઇચ્છતા હો તો મહેરબાની કરી અમારો સંપર્ક કરો.