કોલેજો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ : રાપર તાલુકો

Name Cource Offered Contact Website
ગવર્મેન્ટ આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ
Government Arts and Commerce College
(Colleges in Rapar)
B.A, B.Com 02830-221130, Mobile-94265 72588 --

ભુજ ના નાગરિકોની ભાગીદારીને કારણે ભુજ માહિતી વિભાગ શરુ થયો છે.
જો આપ આ વિભાગમાં કોઈ પણ માહિતી ઉમેરવા કે સુધારવા ઇચ્છતા હો તો મહેરબાની કરી અમારો સંપર્ક કરો.