ડેન્ટિસ્ટ ભુજ

Name Phone Address Timing
Dr. Himmat Morabiya
ડો. હિમંત મોરબિયા
(Dentist in Bhuj)
02832-222935
Opp. Lal Takary
Near Arya Samaj place
Bhuj
From 22:30 to 13:00
And from 15:00 to 19:00
Dr. Himanshu Morabiya
ડો. હિમાંશુ મોરબિયા
(Dentist in Bhuj)
02832-222936
Opp. Lal Takary
Near Arya Samaj place
Bhuj
From 10:30 to 13:00
And from 15:00 to 22:00
Dr. Abhishek Maheta
ડો. અભિષેક મહેતા
(Dentist in Bhuj)
(M) 9825628582
New station Road
Opp. Patel surgical
Bhuj
From 9:30 to 13:30
And from 15:00 to 19:00
Dr. Bhumika Darji
ડો. ભૂમિકા દરજી
(Dentist in Bhuj)
02832-250050
Bhuj
Dr. Samir P. Shah
ડો. સમીર પી. શાહ
(Dentist in Bhuj)
02832-252498
Bhuj
Dr. Pradip V. Velani
ડો. પ્રદીપ વી.વેલાની
(Dentist in Bhuj)
02832-254588
Bhuj From 11:00 to 13:00
Dr. V. D. Patel
ડો. વી.ડી. પટેલ
(Dentist in Bhuj)
02832-250888
Bhuj
Dr. Kalpna S. Sakariya
ડો. કલ્પનાબેન એસ. સાકરિયા
(Dentist in Bhuj)
02832-254338
Bhuj

ભુજ ના નાગરિકોની ભાગીદારીને કારણે ભુજ માહિતી વિભાગ શરુ થયો છે.
જો આપ આ વિભાગમાં કોઈ પણ માહિતી ઉમેરવા કે સુધારવા ઇચ્છતા હો તો મહેરબાની કરી અમારો સંપર્ક કરો.