ભુજ્ - માધાપર્ - ભુજોદી - કુક્મ

Starts at : VD circle / subzi market

Stops at

  • RTO
  • Madhapar
  • Vardhaman nagar
  • Bhujodi
  • Sheikh Peer
  • Kukma
  •  

Cost : between 10 and 15 R

ભુજ ના નાગરિકોની ભાગીદારીને કારણે ભુજ માહિતી વિભાગ શરુ થયો છે.
જો આપ આ વિભાગમાં કોઈ પણ માહિતી ઉમેરવા કે સુધારવા ઇચ્છતા હો તો મહેરબાની કરી અમારો સંપર્ક કરો.