સીદી

ભુજમાં વસ્તા સીદીઓ મુળ દક્ષીણ આફ્રીકાથી આવ્યા અને રાજાશાહીમાં સિપાઇ તરીકે કામ કરતા હતા.

Blog entry posted on the 3rd Jan 2015