બી.પી.એલ. કાર્ડ ધારક

યોજનાની રૂપરેખા :

આ યોજના રાજયમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવતા બી.પી.એલ પરીવારો ને રાહત ભાવે વીજ કનેકશન આપવામા આવે છે.

Information posted on the 26th Feb 2013