૦૧. વાણિયાવાડ નાકુ

વાણીયાવાડ નાકું

હાલમાં જ્યાં જથ્થાબંધ શાક માર્કેટ ભરાય છે ત્યાં ભુજનું ૫મું નાકું 'વાણીયાવાડ નાકું' આવેલું હતું. બસ સ્ટેશન પાસેની નવી શાક માર્કેટની અંદર આજે પણ જુના નાકાના અવશેષો જોઇ શકાય છે. હાલમાં જ્યાં શાક માર્કેટ છે તેની અંદરથી વાણીયાવાડના નાકા તરફ જવાનો રસ્તો આજે પણ છે જે જથ્થાબંધ બજારમાં ખુલે છે. આ નાકાની બહાર જૈન સંપ્રદાયના દહેરાસરો અને ઉપાશ્રયો આવેલાં હોવાથી આ નાકાનું નામ 'વાણીયાવાડ નાકું' પડ્યું હતું. લાંબા સમય સુધી આ વિસ્તારમાં જૈન લોકોના રહેણાંક હતા. અંદાજે ૭૦થી ૭૫ વર્ષ અગાઉ વિસ્તારને વિકસાવવાની દૃષ્ટિએ નાકું દુર કરવામાં આવ્યુ હોવાની માહિતિ મળે છે. ૨૫ વર્ષથી અહિં શાક માર્કેટ ધમધમતી હતી આજે અમુક જ વેપારીઓ માર્કેટની અંદર બેસીને શાક વેંચે છે. પહેલાં સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ બસ સ્ટેશનથી વાણીયાવાડ નાકા સુધી પહોળી ખાઇ હતી જે પાણી માટેનું વહેણ પણ હતું. પણ આજે એ ખાઇ પુરી દેવાઇ છે અને એ વિસ્તાર આજે વાહનોની અવર જવરથી ધમધમે છે. આજે જુના નાકાની જગ્યાએ નવું ગેટ બની ગયું છે પણ તેની એક બાજુએ આજે પણ જુના બાંધકામના અવશેષ રુપી દિવાલ જોઇ શકાય છે.

Contributors and sources for this content

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!