શાળા અને કોલેજો

Online directory of Schools, Colleges and Education Institutes. (Pre-Primary, Primary, Secondary School, Highschool, Arts, Commerce, Sciece, Engineering, Technical, Management, etc. )
We need your help to keep this database up to date!
Contact us (95 372 333 66) if you notice any mistake or if we forgot some contacts.

કચ્છની બધી શાળાઓ, કોલેજો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની ઓનલાઈન ડિરેક્ટરી (પ્રી-પ્રાઈમરી, પ્રાઈમરી, સેકન્ડરી સ્કુલ, હાઇસ્કુલ, આર્ટસ,કોમર્શ, સાયન્સ, ઈન્જીનીયરીંગ, ટેકનીકલ, મેનેજમેન્ટ વગેરે)
અમને આ માહિતીને અપડેટ રાખવા માટે તમારી મદદની જરૂર છે!
જો અમે કોઈ કોન્ટેક્ટ ઉમેરવાનું ભૂલી ગયા હોઈએ અથવા તમને કોઈ માહિતીમાં ભૂલ દેખાય તો અમારો સંપર્ક (95372 33366) કરશો.
- See more at: http://bhujbolechhe.org/gu/infos/colleges-and-educational-institutes-kut...

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!