કોલેજો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ : મુન્દ્રા તાલુકો

Name Cource Offered Contact Website
શેઠ એસ.ડી.સેઠિયા કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન
S.D. Shethia College of Education
(Colleges in Mundra)
B.Ed 02838-222156, Mobile-98256 55897 www.sdsbedmundra.org
શ્રીમતિ ચંદનબેન હાથીભાઈ આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ
Smt. Chandanben Hathibhai Shah Arts & Commerce College
(Colleges in Mundra)
B.Com, B.A 02838-222991, Mobile-97124 21242 --

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!