ભુજ મેમરી પ્રોજેક્ટ – ભુજના સમુદાયોની માહિતિનો સંપુટ‌

કચ્છ હમેશાં વેપાર વાણિજ્ય, આવન જાવન અને આદાન પ્રદાન માટેનો પ્રદેશ રહ્યો છે...જે સંસ્ક્રુતિ, કલા, અને વિવિધ વિસ્તારોમાં વસેલા સમુદાયોના માધ્યમથી જોઇ શકાય છે. કચ્છના પાટનગર તરીકે ભુજ શહેર અનેક વૈવિધ્યતાઓ ધરાવતું ઉમદા ઉદાહરણ છે.

ભુજ બોલે છે દ્વારા હાથ ધરાયેલો “ભુજ મેમરી પ્રોજેક્ટ" ભુજમાં વસતા સમુદાયોની દરેક પ્રકારની માહિતિઓ, યાદોને એકત્રિત કરવા, તેમના ઇતિહાસમાં અન્યો સાથે રહેલા સબંધો તેમજ ભુજની નગર રચનામાં તેમના પ્રદાન વિશે માહિતિ માટે શરુ કરાયો છે.

ભુજ બોલે છેના અન્ય વિભાગોની જેમ અહીં પણ લોકો દ્વારા જ માહિતિ પુરી પાડવામાં આવી છે અને અમે માત્ર એ માહિતિ લોકોપયોગી બનાવવામાં મદદ કરીએ છીએ.
આ સબંધિત માહિતિ ધરાવતા કોઇ પણ લોકો વેબસાઇટના આ વિભાગને સુધારવા માટે સહયોગ આપી શકે છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!