બજાર ચાવડી

“અઢી કાંગરા, એક કટારી, પાંચ નાકા ને છઠ્ઠીબારી, ત્રણ આરા, ચોથી પાવડી, બજાર વચ્ચે કરી ચાવડી" ભુજની ઓળખ આપતી આ પંક્તિના અંતે ઉલ્લેખ છે બજાર વચ્ચે આવેલી "ચાવડી"નો. રાજાશાહિ સમયમાં કોઇ નાના મોટા ગુન્હા થાય તો તેની ફરિયાદ કરવા માટે શહેરની મધ્યમાં પોલીસ ચોકી હોવી જોઇએ એ વિચારે મહારાવે ભુજની જુની શાક માર્કેટ પાસે ડાંડા બજાર તરફ જતા માર્ગે ચાર રસ્તા મળે છે ત્યાં એક ચોકી ઉભી કરાવી જે "ચાવડી" કહેવાય છે. પહેલાં આ ચોકીમાં કોઇ પણ ફરિયાદ નોંધાય પછી જરુરિયાત પ્રમાણે રાવ સુધી તેના અહેવાલ પહોંચાડવામાં આવતા.

Contributors and sources for this content

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!