મેડિકલ સ્ટોર્સ ભુજ

Name Phone Address Timing
V. K. Distributors
વી. કે .ડિસ્ટ્રીબ્યુટ્યર
(Medical Store in Bhuj)
(M) 9825399873
Hospital road
Near Viable hospital
Bhuj
From 8:30 to 10:30
And from 21:00 to 23:00
Rahat Medical Store
રાહત મેડિકલ સ્ટોર્સ
(Medical Store in Bhuj)
(M) 9624790044
Hospital road
Bhuj
From 9:00 to 11:00
Chandan Medical Store
ચંદન મેડિકલ સ્ટોર્સ
(Medical Store in Bhuj)
02832-224284
Near G.K. General hospital
Bhuj
From 9:00 to 10:00
Deep Medicine
દીપ મેડિસન
(Medical Store in Bhuj)
02832-250140
Bhuj From 8:30 to 10:30
Medi Maain
મેડી માઈન
(Medical Store in Bhuj)
02832-225153
Near G.K. General hospital
Bhuj
From 8:30 to 11:00
Medi Point
મેડિપોઈંટ
(Medical Store in Bhuj)
02832-222420
Near G.K. General hospital
Bhuj
From 9:00 to 10:30

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!