પશુપક્ષી મેડિકલ સારવાર કેન્દ્ર ભુજ

Name Phone Address Timing
Suparshwa Jain Seva Mandal
સુપાશ્ર્વનાથ જૈન સેવા મંડળ
ભુજ
(Veterinary Center in Bhuj)
02832-320263
Near V.D. High school
BJP office
Bhuj
24 hrs
Dr. Jadeja
ડો. જાડેજા
(Veterinary Center in Bhuj)
(M) 9825385385
Bhuj 24 hrs
Dr. Bhinde
ડો. ભીન્ડે
(Veterinary Center in Bhuj)
02832-220603
New lotus colony -21
Bhuj
24 hrs
Veterinary Hospital
વેટરનિટી હોસ્પિટલ
(Veterinary Center in Bhuj)
02832-220603
Bhuj

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!