૨૪ કલાક ખુલ્લા રહેતા મેડિકલ સ્ટોર્સ

Name Phone Address Timing
G K General Hospital
જનરલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ
(24x7 Medical Store in Bhuj)
(M) 9925675969
G.K. General hospital Campus
Bhuj
Leva Patel Medical Store
લેવા પટેલ મેડિકલ સ્ટોર્સ
(24x7 Medical Store in Bhuj)
02832-231144
Mundra road
Leva Patel hospital Campus
Bhuj
Accord Hospital Medical Store
એકોર્ડ હોસ્પિટલ મેડિકલ સ્ટોર્સ
(24x7 Medical Store in Bhuj)
02832-231033
Mundra road
Accord Hospital Campus
Bhuj

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!