સોનોગ્રાફી \ એક્સ રે \ મેમોગ્રાફ ભુજ

Name Phone Address Timing
Kachchh Radiology and Imaging Center
કચ્છ રેડિયોલોજી એન્ડ ઈમેજિંગ સેન્ટર
(Sonography/ X Ray /Mamography /MRI / CT scan / OPG in Bhuj)
02832-222178
Opp. Jainacharya School
Near Santosh Tower
Bhuj
24h
Kachchhi leuva Patel Hospital
કચ્છી રેવાપટેલ હોસ્પિ.
(Sonography/ X Ray /Mamography in Bhuj)
02832-231133
Leva Patel hospital Campus
Bhuj
From 10:30 to 13:00
And from 15:00 to 22:00
Navakara X Rar
નવકાર એકસ-રે
(Sonography/ X Ray /Mamography in Bhuj)
02832-252190
24 Vijay nagar
Opp. G.E.B. Office
Bhuj
From 10:30 to 13:00
And from 15:00 to 20:30
Swaminarayan X Ray
સ્વામિનારાયણ એક્સ -રે
(Sonography/ X Ray /Mamography in Bhuj)
02832-221509
Bhuj From 10:30 to 13:00
And from 15:00 to 21:00
Krishna Imaging Center
ક્રિષ્ના ઈમેજિંગ સેન્ટર
(Sonography/ X Ray /Mamography in Bhuj)
02832-251402
Bhuj
Darshan Diagnostic Center
દર્શન ડાયગ્નેટીક સેન્ટર
(Sonography/ X Ray /Mamography in Bhuj)
02832-653913
Bhuj

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!