મેડિકલ ઈમરજન્સી સર્વિસ 108 ભુજ

Name Phone Address Timing
Emergency service 108
108
(Emergency services in Bhuj)
02832-079108
Bhuj
G K General Hospital
જનરલ હોસ્પિટલ ભુજ
(Emergency services in Bhuj)
02832-222850
Bhuj
Kachchh Ortho. Hospital & Troma center
કચ્છ ઓર્થોસર્જ હોસ્પિ.એન્ડ ટ્રોમા સેન્ટર
(Emergency services in Bhuj)
02832-225454
Bhuj
Kachchhi Leuva Patel Hospital
કચ્છી લેવા પટેલ હોસ્પિ.
(Emergency services in Bhuj)
02832-231133
Bhuj
Aashirvad Critical Care
આર્શિવાદ ક્રીટીકલ કેર
(Emergency services in Bhuj)
02832-252599
Bhuj
LNM Lions Hospital
એલ.એન.એમ.લાયન્સ હોસ્પિટલ
(Emergency services in Bhuj)
02832-224098
Bhuj
Accord Hospital
એકોર્ડ હોસ્પિટલ
(Emergency services in Bhuj)
02832-230033
Bhuj
Kachchhi Visha Oshaval
કચ્છી વિશા ઓશવાલ
(Emergency services in Bhuj)
02832-255318
Bhuj
T. B. Hospital

ટી.બી. હોસ્પિટલ ભુજ
(Emergency services in Bhuj)
02832-254804
Bhuj
Aayurvedik Hospital
આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ
ભુજ
(Emergency services in Bhuj)
02832-299115
Bhuj
Bidada Sarvodaya Hospital
બીદડા સર્વોદય હોસ્પિટલ
(Emergency services in Bhuj)
02832-244443
Bhuj
Bhojay Hospital
ભોજય હોસ્પિટલ
(Emergency services in Bhuj)
02832-278602
Bhuj
Mental Hospital
મેન્ટલ હોસ્પિટલ ભુજ
(Emergency services in Bhuj)
02832-225054
Bhuj
Sarvamangal Arogya dham
સર્વ મંગલ આરોગ્ય ધામ
(Emergency services in Bhuj)
02832-231769
Bhuj
Patanjali Aayurvedic Org.
પંતજલી આયુર્વેદ સંસ્થા
(Emergency services in Bhuj)
02832-255235
Bhuj
Swaminarayan Aayurvedic Aushadhalaya
સ્વામિનારાયણ આયુર્વેદિક ઓષધાલય
(Emergency services in Bhuj)
02832-223716
Bhuj
Dutta Divine Care Center
દત્તા ડિવાઇન કેર સેન્ટર
(Emergency services in Bhuj)
(M) 9879262205
Bhuj

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!