સ્ક્રીન સ્પેશિયાલિસ્ટ ભુજ

Name Phone Address Timing
Dr. D. S. Sorathiya
ડો. ડી. એસ. સોરઠીયા
(Skin Specialist in Bhuj)
02832-223898
Near Vaniyavad school
Bhuj
From 9:00 to 13:00
And from 15:00 to 19:00
Dr. V. D. Nakum
ડો. વી.ડી. નકુમ
(Skin Specialist in Bhuj)
02832-252842
(M) 9825026976
Dr. Rajaram merry complex
Bhuj
From 9:00 to 13:00
And from 15:00 to 19:00
Dr. Ramnik R. Patel
ડો. રમણીક આર. પટેલ
(Skin Specialist in Bhuj)
02832-222812
Bhuj
Dr. Devendra V. Parmar
ડો. દેવેન્દ્ર વી. પરમાર
(Skin Specialist in Bhuj)
02832-225532
Bhuj
Dr. Krishna Naygandhi
ડો.ક્રિષ્ના નયન ગાંધી
(Skin Specialist in Bhuj)
02832-209755
Bhuj
Dr. Nehal R. Shah
ડો. નહલ આર શાહ
(Skin Specialist in Bhuj)
02832-231133
Bhuj

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!