આઈ સર્જન ભુજ

Name Phone Address Timing
Dr. Magan L. Patel
ડો. મગન એલ. પટેલ
(Eye Surgeon in Bhuj)
02832-252849
Bhuj
Dr. Sanjay M. Upadhyay
ડો. સંજય એમ .ઉપાધ્યાય
(Eye Surgeon in Bhuj)
02832-251622
Hospital road
Near Times square
Bhuj
From 10:30 to 13:00
And from 16:00 to 18:00
Dr. S. J. Vasa
ડો. એસ. જે. વસા
(Eye Surgeon in Bhuj)
02832-220086
Bhuj
Dr. Krishnakant J. Ganatra
ડો. ક્રિષ્ણકાન્ત જે. ગણાત્રા
(Eye Surgeon in Bhuj)
02832-256200
Lotus colony
Near P.C.V. Maheta high school
Bhuj
From 22:30 to 13:00
And from 16:00 to 18:00
Dr. Fahim A. Lala
ડો. ફહિમ એમ. લાલા
(Eye Surgeon in Bhuj)
02832-231144
Opp. G. K. General Hospital gate
madhapar highway
Bhuj
From 10:00 to 13:00
And from 16:00 to 19:00
Dr. Rupesh A. Maheta
ડો. રૂપેશ એ. મહેતા
(Eye Surgeon in Bhuj)
02832-250576
Bhuj
Dr. Atul A. Modesara
ડો. અતુલ એ. મોડેસરા
(Eye Surgeon in Bhuj)
02832-220670
Bhuj

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!