ગાયનોકોલોજિસ્ટ ભુજ

Name Phone Address Timing
Dr. Gopal Hirani
ડો. ગોપાલ હિરાણી (Gynecologist in Bhuj)
02832-251835
Bhuj
Dr. Prafulla Bhinde
ડો. પ્રફુલાબેન એ.ભીંડે (Gynecologist in Bhuj)
02832-250503
Bhuj
Dr. Pannaben S. Rudani
ડો. પન્નાબેન એસ. રૂડાણી (Gynecologist in Bhuj)
02832-251933
Bhuj
Dr. Niruben U. Navlekar
ડો.નિરુબેન યુ.નાવલેકર (Gynecologist in Bhuj)
02832-255148
(M) 98252 92332
Bhuj From 10:30 to 13:30
And from 16:00 to 18:00

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!