જયુબિલી હોસ્પિટલ, ભુજ

ભુજ શહેર ના સરપટ નાકા પાસે જયુબિલી હોસ્પિટલ આવેલી છે. આ હોસ્પિટલની શરૂઆત ઇ.સ. ૧૮૪૯માં થઈ હતી.

ઇ.સ. ૧૮૬૦માં ૧૦ ખાટલાની સગવડ હોસ્પીટલમાં ઊભી કરાઇ હતી. ઇ.સ. ૧૮૮૭માં બ્રિટનની રાની વિકટોરિયા જયંતિ ઉજવણી ઉત્સવ ઉજવાયો ત્યારે આ હોસ્પિટલનું વિસ્ત્રુતિકરણ કરવામાં આવ્યું અને ત્યાર થી તેનું નામ જ્યુબિલી હોસ્પિટલ રાખવામા આવ્યું. તેનો પાયો ડ્યુક ઓફ કોનેટના હસ્તે નાખવામાં આવ્યો હતો.

હાલમાં ક્ષતિગ્રસ્ત બનેલી હોસ્પિટલની ઇમારતની બાજુમાં હોસ્પિટલ માટે નવી ઇમારત બાંધવામાં આવેલ છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!