વિકલાંગ ઓળખકાર્ડ મેળવવાની યોજના

યોજનાની રૂપરેખા :

આ યોજના અપંગ, દૃષ્ટિ, શ્રવણમંદ, મટી ગયેલ રકતપિત્ત, માનસિક પડકારીતા ધરાવતા વ્યકિતઓ માટે વિકલાંગ ઓળખકાર્ડ આપવાની યોજના છે. વિકલાંગતા ટકાવારી પ્રામણ પત્ર મેળવવા માટે જી.કે.જનરલ હોસ્પીટલમાં કેસ પેપર કઠાવીને જે-તે પ્રકારની વિકલાંગતા હોય તે પ્રમાણે ડોકટર પાસે ચેક-અપ કરાવી ટકાવારી મેળવી તે સર્ટી ઉપર આર.એમ.ઓ અને સિવીલ સર્જનના સહિ સિકકા કરાવવા.

ઓળખકાર્ડ મેળવવાની પાત્રતા :

૧. અપંગ વ્યકિત ૪૦% થી વધુ અપંગતા ઘરાવતા હોવા જોઇએ.
૨. શ્રવણમંદ વ્યકતિ. દૃષ્ટિ વ્યકિત. ૭૦ કે તેથી ઓછી બુદ્ધિઆંક ધરાવતી માનસિક પડકારીતાવાળી વ્યકિત.
૩. મટી ગયેલ રકતપિત્તવાળી વ્યકિત.
૪. ગુજરાત રાજ્યમાં કાયમી વસાવટ.

મળવાપાત્ર સહાય :

૧. વિકલાંગ ઓળખકાર્ડ ધરાવતી વ્યકિતને એસ.ટી. નિગમની એસ.ટી. બસમાં
૨. ગુજરાતની હદ સુધીમાં મફત મુસાફરી.
૩. વિકલાંગ વ્યકિતના સાથીદારને (સહાયકને)એસ.ટી. બસમાં ભાડામાં રાહત.
૪. વિકલાંગ સાધન મેળવવા.
૫. સરકારની યોજનાઓના લાભ મેળવવા.
૬. વિકલાંગ વિધાર્થીને વિકલાંગ શિષ્યવૃતિ મેળવવા.

જરૂરી પુરાવાઓ :


૧. જે તે વિભાગના નિષ્ણાત તબીબનું ટકાવારી દર્શાવતું પ્રમાણપત્ર.
૨. અરજીપત્રક સાથે તાજા પડાવેલ સ્ટેમ્પ સાઇઝ બે ફોટા.
૩. રોશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ.
૪. ગુજરાત રાજ્યના કાયમી વસાવટનો પુરાવો.
૫. બ્લડ ગ્રૃપ, આવકનો દાખલો, ૨ સ્ટેમ્પ સાઇઝનો ફોટો, વિકલાંગતા દર્શાવતો ફોટો ૪ ¢ ૬

અરજી કયાં કરવી :

સમાજ સુરક્ષા શાખા (નાગીરક સોસાયટી, અંધશાળાનાં મકાનમાં, હોસ્પીટલ રોડ) ભુજ.
અરજીપત્ર : નિયત અરજી પત્ર માં અરજી કરવી.

 

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!