રાજાહરીશચંદ્ર અંતિમવિધિ સહાય યોજના

• યોજનાની રૂપરેખા :

આ યોજના અનુસુચિત જાતિ ના વ્યકિતઓ માટે છે. આ યોજના નો લાભ મરણોતર માટે આપવામાં આવે છે. અને મૃત્યુ પામનાર વ્યકિતના વારસદારને સહાયની રકમ મળવા પાત્ર છે.

સહાય કોને મળી શકે

૧. ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા પરીવાર હોય
૨. આવક મર્યાદા વાર્ષિક ૧૫૦૦૦ થી વધુ ન હોવી જોઇએ.

મળવાપાત્ર સહાય

રૂ. ૨૫૦૦/- ની સહાય
આધાર પુરાવા
૧. બી.પી.એલ. રાશન કાર્ડ ની પ્રમાણિત નકલ
૨. જાતિનો દાખલો
૩. આવકનો દાખલો
૪. મરણનો દાખલો

અરજી કયાં કરવી  

જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી

અરજીપત્ર : નિયત અરજી પત્ર માં અરજી કરવી.

 

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!