દરબાર ગઢ

૧૭મી સદીમાં મહારાઓશ્રી ખેગારજી પહેલાએ રાજમહેલ અને આયના મહેલની સુરક્ષા માટે મહેલની ફરતે ગઢ બંધાવ્યો . આ ગઢ દરબાર ગઢ તરીકે ઓળખાય છે . ૧૮૧૯માં થયેલા ભૂકંપમાં આ ગઢ એટલે કે કિલ્લો નુક્સાન પામ્યો . તેને સાચવ્વા નવો કિલ્લો  બાંધવામાં આવ્યો. જુના કિલ્લાની દિવાલ નીચી હતી જ્યારે નવા કિલ્લાની દિવાલ ઉંચી રાખવામાં આવી હતી.

આ દરબાર ગઢના ચોકમાં જાહેર કાર્યક્રમો પૈકી હોળી રાજ તરફથી યોજાતી અને આ ચોકમાંથી શરાફ બજારમાં જવા માટે જે નાકુ છે તે હોળી ચકલાનું નાકું કહેવાતું. મહારાઓની હાજરીમાં દિવાળી, હોળી, ધુળેટી જેવા તહેવારો ઉજવાતા. આ કિલ્લાની દિવાલ પર હાથી જેવા ચિહ્નો રાજાની જાહોજલાલી દર્શાવે છે . દક્ષિણથી હાથી લાવીને અહી દરબાર ગઢમાં રાખવામાં આવતા. આ કિલ્લાના એક છેડે એક નાકુ રાખવામાં આવ્યું હતું જ્યાંથી મહેલમાં કોઇનુ અવસાન થઇ જાય ત્યારે તેમની સ્મશાન યાત્રા કાઢવામાં આવતી. આથી આ નાકાનું નામ "ખુની નાકું" રાખવામાં આવ્યું હતું.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!