ભુજ- માંડવી રોડ- માનકૂવા

છકડા સ્ટેન્ડ: વી.ડી.સર્કલ/ શાક માર્કેટ/ જયુબિલી ગ્રાઉન્ડ

છકડાના સ્ટોપ:
• મિર્ઝાપર (ભાડું રૂ. ૧૦)
• સુખપર (ભાડું રૂ. ૧૨)
• માનકૂવા (ભાડું રૂ. ૧૨)

આગળ જવા માટેના સ્ટોપ: સમાત્રા, દેશલપર, જીયાપર

ભાડું : ૧૦ થી ૧૫ રૂપિયા

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!