ભુજ- માધાપર- ભૂજૌડી- લાખોન્દ

છકડા સ્ટેન્ડ: વી.ડી.સર્કલ/ શાક માર્કેટ

છકડાના સ્ટોપ:
• આર.ટી.ઓ
• માધાપર
• વર્ધમાન નગર
• ભૂજૌડી
• શેખપીર
• લાખોન્દ પાટિયા

ભાડું: ૧૦ થી ૧૫ રૂપિયા

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!