ભુજ- દેસલસર તળાવ- જી.આઈ.ડી.સી

છકડા સ્ટેન્ડ: અનમ રીંગરોડ/ સ્ટેશન રોડ

છકડાના સ્ટોપ: 

• સ્ટેશન રોડ
• દેસાલસર તળાવ
• જી. આઈ.ડી.સી

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!