વ્રજભાષા પાઠશાળા

કચ્છના મહારાવશ્રી લખપતજી સાહિત્ય અને કલાના પોષનારા હતા. તેમણે ઇ.સ. ૧૭૪૯માં વ્રજભાષાની પાઠશાળાની સ્થાપના ભુજમાં કરી હતી. આ પાઠશાળામાં શિક્ષણ લેવા આવતા છાત્રોના અભ્યાસ દરમ્યાન તમામ પ્રકારના ખર્ચ કચ્છ રાજ્ય ભોગવતું. કચ્છ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત, સિંધ પ્રદેશમાંથી ભાટ-ચારણો અહી અભ્યાસ માટે આવતા. આ પાઠશાળામાં અભ્યાસ બાદ ઉતીર્ણ થયેલા છાત્રોને “કવિ”નું બિરુદ આપવામાં આવતું, જેમાં ૩૫૦ જેટલા સમર્થ કવિઓ તૈયાર થયા હતા. આ કવિઓએ અંદાજે ૪૦૦૦ જેટલી કાવ્ય-સૃતિઓનું સર્જન કર્યું હતું. અહી લગભગ ૧૧૦૦૦ જેટલા મૂલ્યવાન ગ્રંથો હતા જે આઝાદી બાદ નાશ પામ્યા.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!