કચ્છ યુનિવર્સિટી વાળું તળાવ(કચ્છ યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં)

આશરે ૨ થી ૩ એકરના વિસ્તારમાં પથરાયેલું આ તળાવનું વહેણ બી.એસ.એફ. કેમ્પસમાં થઇ હમીરસર તળાવને મળે છે. આ તળાવની આવ લકીના ડુંગરોમાંથી આવે છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!