સ્મશાન વાળું તળાવ(મિરઝાપર રોડ, સન સીટી સોસાયટી સામે)

સન સીટી સોસાયટીની દક્ષિણ-પશ્વિમે વહેતા વોકળાને તળાવનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હોય તેવું જણાય છે. આજુબાજુમાં વાડી વિસ્તાર છે. તળાવ આશરે ૩ એકર જેટલા વિસ્તારમાં પથરાયેલું છે તેમજ વ્યવસ્થિત પાળ પણ બાંધેલી છે. તળાવની બાજુમાં મુસ્લિમ તથા કોલી લોકોનું સ્મશાન આવેલું છે તેથી તેનું નામ સમશાન વાળું તળાવ પડયું હોય તેમ મનાય છે. તળાવની ઊંડાઇ લગભગ ૭ થી ૮ ફૂટ હોય તેમ જણાય છે. આ તળાવની આવ તળાવ પાછળ આવેલ સ્વામિનારાયણ એવન્યુ સોસાયટીમાંથી આવે છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!