સરદારનગર વાળું તળાવ(સરદારનગર સામે, હરીપર રોડ)

હરીપર રોડ પર આવેલ સરદારનગર સામે આ તળાવ આવેલું છે જે લગભગ ૩ થી ૪ એકર જેટલા વિસ્તારમાં પથરાયેલું છે. આ તળાવ સરદારનગર બનતું હતું ત્યારે માટી ખોદકામ કરીને લેવામાં આવતા હાલમાં તે ભાગ તળાવ સ્વરૂપે બની ગયો છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!