રોમાનીયા ટેન્ક(ભીમરાવનગર, કોડકી રોડ)

રાજાશાહી વખતનું આ જૂનું તળાવ કોડકી રોડ પર આવેલ ભીમરાવનગર વિસ્તારમાં આવેલું છે. આશરે ૧૬ એકર જેટલા વિસ્તારમાં પથરાયેલું છે. હમીરસર તળાવના જળવ્યવસ્થાપન માટે તળાવના વધારાના પાણીના નિકાલ માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. ઓગનનું પાણી આ તળાવમાં કોડકી બાગ પાછળના ભાગમાં થઇ આ તળાવમાં આવતું. તળાવની પૂર્વ દિશાએ તળાવની આવ આવેલી છે. આ તળાવમાં બાંધકામો થતા હાલમાં આ તળાવ ચોથા ભાગનું થઇ ગયું છે. ખેંગાર બાગ પાસે આવેલ નાના ઓગનનું પાણી આ તળાવ માં આવતું પરંતુ છેલ્લા ૨૦ વર્ષથી આવ્યું નથી.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!