રાજગોરાઇ તળાવ(ભુજ એરોડ્રોમ પાસે)

ભુજના એરોડ્રોમને અડીને આવેલ આ તળાવ રાજગોર જ્ઞાતીના વડીલોએ બનાવ્યું છે તેથી તેનું નામ રાજગોરાઇ તળાવ પડથું હોય તેવું મનાય છે. તળાવના પશ્વિમે ભાકરશા પીરની દરગાહ આવેલી છે. ભુજથી રતીયા વાળા માર્ગે જૂના ગાડા માર્ગે વટેમાર્ગુઓ માટે અને પશુપાલનના હેતુથી આ તળાવ બનાવવામાં આવ્યું. આ તળાવનું ક્ષેત્રફળ આશરે ૫ થી ૭ હેકટર જેટલું હતું પણ એરોડ્રોમ બનતા અત્યારે અડધું થઇ ગયું છે. તળાવના વાયવ્ય ખૂણે લગભગ ૨૦૦ મીટર જેટલી બાંધેલી પાકી દિવાલ તળાવ જૂનું અને મજબુત હોવાની ખાત્રી પૂરી પાડે છે. તળાવ ગામથી દૂર હોવાને કારણે અહીં પક્ષીઓ અને મગર જેવા જળચર પ્રાણીઓ આરામથી જીવે છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!