પાર્વતીરાય તળાવ(ત્રીમુર્તિ મંદિરની સામે-એરપોર્ટ રીંગ રોડ)

પાર્વતીરાય નામે પ્રખ્યાત આ તળાવ લગભગ ૨ થી ૨.૫ હેકટર વિસ્તારમાં પથરાયેલું જૂનું રાજાશાહી વખતના બાંધકામવાળું આશરે ૧૫૦ વર્ષ જૂનું કહી શકાય. તેની પશ્વિમ દિશાએ આવેલ દિવાલનું પાકું બાંધકામ, લગભગ ૪ ફૂટ પહોળાઇથી વધારે છે જે તળાવની મજબૂતી દર્શાવે છે. આ તળાવમાં પાણી પડદાભીટની ટેકરીઓમાંથી આવે છે તેથી તેનું નામ પાર્વતીરાય પડયું હોવાનું જણાય છે. આ તળાવના પાણીનો ઉપયોગ પશુપાલન માટે થતો હતો. દિવાલમાં ગાબડું પાડીને આ પાણીનો ખેતીના કામમાં અંગત ઉપયોગ કરવાની કોશીષ થઇ છે. આ ગાબડું દૂરસ્ત ન થવાને કારણે તળાવ મૃતપાય અવસ્થામાં આવી ગયું છે. તળાવના આવકક્ષેત્ર પર એરપોર્ટ રીંગ રોડ બનતા પાણીની આવક રોકાઇ ગઇ છે. તેમજ તળાવમાં કાટમાળ પણ નાંખવામાં આવ્યો છે જેને કારણે તળાવનો ઘણો હિસ્સો પૂરાઇ ગયો છે. પાર્વતીરાય તળાવની પાછળના ભાગમાં આશરે ૬૦ થી ૮૦ મીટરના અંતરેમકાન બાંધકામના પથ્થર મેળવવા માટે થયેલ ખોદકામથી એક તળાવ બન્યું છે જયાં હાલમાં ઘણું પાણી પણ ભરાયેલું છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!