મઇધરાઇ તળાવ: (હરીપર સ્મશાન પાછળ)

હરીપર સ્મશાન પાછળ અને કચ્છ યુનિવર્સિટી પાછળ આવેલ આ તળાવ રાજાશાહી વખતનું જૂનું તળાવ છે. જે આશરે ૨ થી ૩ એકર જેટલા વિસ્તારમાં પથરાયેલું છે. પહેલાનાં સમયમાં અને આજે પણ આ તળાવના પાણીનો ઉપયોગ પશુઓને પીવા માટે થાય છે. આ તળાવને કાંઠે વોચ ટાવર જેવી જૂની બંગલી આવેલી છે. કચ્છ રાજયની જૂની રખાલ કે જે ચંગરલા કે ચંગલ નામની ઘોડીના પાણી અને ઘાંસચારાની વ્યવસ્થા માટે બનાવવામાં આવી હતી.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!