નોંઘરાઇ તળાવ: (મુન્દ્રા રોડ, મેહુલ પાર્ક)

મુન્દ્રા રોડ પર પશ્વિમે આવેલ મિરઝાપર ગૌચર જમીનની અંદર, કોવઇ નગરના આશાપુરા મંદિરની પાછળના ભાગમાં આશરે ૧૦ હેકટરથી વધુ જેટલા વિસ્તારના ધેરાવામાં આ તળાવ આવેલું છે. જેની પૂર્વ - પશ્વિમ દિશાએ લગભગ અડધા કિલોમીટર જેટલી પાકી દિવાલ બાંધેલી છે જે જૂનું હોવાની ખાત્રી આપે છે. તળાવના ઓગનની લંબાઇ આશરે ૪૦ ફૂટ હશે આ ઓગન પાકું છે. આ તળાવના ઓગનનું પાણી મિરઝાપરના તળાવને મળે છે. આજુબાજુના વિસ્તારમાં પ્રાયવેટ પ્લોટીંગ થયેલું છે જેના રસ્તાઓના બાંધકામમાં તળાવનો કેટલોક હિસ્સો ગયો હોય તેમ જણાય છે. તળાવના ઓગનની બાજુમાં પીરની દરગાહ આવેલી છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!