મોચીરાઇ તળાવ: (સુખપર પંચાયત, ભુજ સીમ)

મોચીરાઇ અનામત જંગલ વિસ્તાર હેકટર ૧૩૯.૮૨ ની હદમાં આ મોચીરાઇ રખાલમાં આ તળાવ આવેલું છે. રાજાશાહી વખતમાં મોચી લોકો હમીરસર તળાવમાં ચામડું ધોતા તેથી પાણી દૂષિત થતું આ પાણી દૂષિત ન થાય તે માટે લોકોએ રાજાને અરજ કરી આ અરજ ઉપર મોચી લોકોને આ રખાલમાં તળાવ બનાવવાની મંજૂરી આપાઇ. તેથી આ તળાવનું નામ મોચીરાઇ તળાવ પડયું. શ્રી કૃષ્ણ આનંદજી મહારાજે આ સ્થળે પોતાનો આશ્રમ સ્થાપતા મોચી લોકો સ્થળાંતર કરી ગયા. આ તળાવનો વિસ્તાર લગભગ ૫ એકર જેટલો છે અને ઉંડાઇ ૧૦ ફૂટ જેટલી છે. તળાવને કિનારે મહાદેવજીનું મંદિર આવેલું છે. તળાવમાં એક કુવો પણ આવેલો છે. તેમજ ત્રણે બાજુ પાકી દિવાલનું બાંધકામ છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!