લખુરાય અને પશુરાઇ તળાવ: (સુરલભીટ રોડ, રેલવે ક્રોસિંગ પાસે)

સુરલભીટ રોડ પર રેલવે ક્રોસિંગ પાસે આવેલ આ તળાવ ઘેટા-બકરા ચરાવતા એક લખુ નામના રબારીએ બનાવ્યું છે તેથી તેનું નામ લખુરાઇ પડયું છે. આશરે ૧૦૦ વર્ષથી પણ જૂનું આ તળાવ છે. આ તળાવના બે ભાગ પડી ગયા છે. હાલમાં રેલવે ક્રોસિંગ પાસેના ભાગને પશુરાઇ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જયારે બાકીના ભાગને લખુરાઇ તરીકે. પશુરાઇમાં પાણી રહે છે જે પશુઓને પીવાના ઉપયોગમાં લેવાય છે જયારે લખુરાઇમાં રહેણાંકના બાંધકામો થયેલા છે. આ બંને તળાવો આશરે ૮ થી ૧૦ એકરથી વધુ વિસ્તાર ધરાવે છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!