કારી મોરી તળાવ: : (માધાપર)

માધાપર ગામના નવા વાસમાં આવેલ શ્રીજી વિદ્યાલય અને સહજાનંદ સ્પોર્ટસ કલબની વચ્ચે આવેલ આ તળાવ કારી મોરી તળાવ તરીકે ઓળખાય છે. કારી મોરી એટલે કાળી ટેકરીનો કાંધો એવું કહી શકાય. સ્ા તળાવ ચારે બાજુ પાકી બાઉન્ડ્રી વોલથી બાંધેલું છે. ચારે બાજુ વડલાના ઝાડોથી ઘેરાયેલું આ તળાવ જળવ્યવસ્થાપનનું સુંદર ઉદાહરણ છે. તળાવનું પાણી પીવા અને પશુ પાલનના ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તળાવનો ઘેરાવો આશરે ૨ થી ૨.૫ હેકટર અને ઊંડાઇ ૫ થી ૭ ફૂટ જેટલી છે. આ તળાવ માટે તળાવ સુધરાઇ સમિતી બનેલી છે જે આ તળાવનું વ્યવસ્થાપન સંભાળે છે. દરેક કામગીરીમાં લોકફાળો લેવામાં આવે છે. આ તળાવની આવ માધાપર પાસેથી પસાર થતી નદીને મળતા વોકળા છે. તળાવમાં કાચબા જેવા જળચર પ્રાણીઓ પણ છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!