જીવણતાય તળાવ: (ઓરિયેન્ટ કોલોની)

ભુજના ઓરિયેન્ટ કોલોની પાછળ, સંતોષીમાતાના મંદિરની પાસે આ તળાવ આવેલું છે. લગભગ ૪ એકર જેટલો વિસ્તાર ધરાવે છે પરંતુ હાલમાં આશરે ૧ થી ૧.૫ એકર જેટલો વિસ્તાર બચ્યો છે. તેના આવક અને જાવકક્ષેત્રો પર બાંધકામો થતાં હાલમાં આ તળાવ મૃતપાય અવસ્થામાં છે. પહેલાંના સમયમાં આ તળાવ ઓગનતું ત્યારે સંતોષીમાતાના મંદિરના મહંત દ્વારા વધાવવામાં આવતું. સ્ા તળાવમાં તરણ સ્પર્ધા યોજાતી તેમજ અનેક ધાર્મિક કાર્યો પણ થતાં. તળાવની આવક જયુબીલી ગ્રાઉન્ડ પાસેના નાલાથી ઓરિયેન્ટ કોલોની થઇ આવતી જયારે જાવક કલ્પતરૂ વાળા નાલામાં જતી.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!