હામદ્રાઇ તળાવ: : (ટપકેશ્વરી)

આ તળાવની બાજુમાં મસ્જિદ આવેલી છે જેની બાજુમાં રાજાશાહી વખતનો કુવો આવેલો છે. તળાવના પાણીથી આ કુવો રિચાર્જ થાય છે જેનાથી પિયત કરવામાં આવતી હતી. કતરોલ ફોલ્ટ એકટીવ થતાં આ કુવાની આવ બંધ થઇ ગઇ છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!