જી.આઇ.ડી.સી. વાળું તળાવ: (જી.આઇ.ડી.સી., દિન દયાળનગર પાછળ, માધાપર હાઇવે)

માધાપર હાઇવે, દિન દયાળનગર પાછળ આવેલ જી.આઇ.ડી.સી. વિસ્તારમાં આ તળાવ આવેલું છે. આશરે ૩ એકર જેટલો વિસ્તાર ધરાવતું આ તળાવ ઘણું જૂનું છે. પહેલાના સમયમાં આ તળાવના પાણીને પીવાના ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું હતું. તળાવમાં ગટરનું પાણી ભરાતા તળાવ પ્રદૂષિત થઇ ગયું હતું. હાલમાં આ તળાવ પર ગટરના પાણીને રિ-સાયકલ કરવાનો પ્લાન્ટ નાંખવામાં આવ્યો છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!