ફાટેલ તળાવ: : (મુન્દ્રા રોડ, લકી કેચમેન્ટ)

મુન્દ્રા રોડ પર આવેલ આ તળાવ લકીના ડુંગરોમાંથી આવતા પાણીના સંગ્રહ અને હમીરસર તળાવના આવકક્ષેત્રને પાણી પૂરું પાડવાના સ્રોત તરીકે નૈસર્ગીક રીતે બનાવેલું તળાવ છે. આ તળાવના ઓગનનું પાણી મિરઝાપર થઇ મોચીરાઇ રખાલથી ૨૪ કુવાવાળી આવમાં થઇ હમીરસર તળાવ સુધી પહોંચતું. પરંતુ હાલમાં આ તળાવની આવને બદલીને યુનિવર્સિટી તરફ વાળવામાં આવી છે જેથી તળાવનું ઓગન ઓછું થતા ૨૪ કુવા સુધી આવ પહોંચતી નથી. આ તળાવનો વિસ્તાર આશરે ૧૦ થી ૧૨ હેકટર અને ઊંડાઇ ૧૦ થી વધારે હોય તેમ જણાય છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!