ડોસરાઇ તળાવ: (ખારીનદી રોડ, રહીમનગર)

જાફરશા પીરની દરગાહ પાસે આવેલ આ તળાવ ઐતિહાસીક છે. બકાલી કોમના એક ડોસીમાં જે એકલા હતા. રાજાશાહી વખતમાં તેમણે રાજા પાસેથી જમીન ખરીદી અને આશાડું-વેશાડું (વટેમાર્ગુ) આવે અને પાણી પીવે તે હેતુથી તળાવ બનાવ્યું અને કહ્યું કે હું એકલી છું મારૂ કોઇ નથી માટે મારૂ નામ રહે તે માટે આ તળાવનું નામ ડોસીરાઇ તળાવ રાખ્યું. તળાવની બાજુમાં આવેલ વાડીઓમાંથી આવ આવે છે. આવકક્ષેત્રો પર દબાણ થવાથી અત્યારે તળાવ ચોથા ભાગ જેટલું બચ્યું છે. આને કારણે તળાવનું ઓગન પણ સાંકળું થઇ ગયું છે તેમજ ૬ ફૂટ આવ અત્યારે ૨.૫ ફૂટ થઇ ગઇ છે. આ તળાવની અંદર બે કુવા આવેલા છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!