ધબેરાઇ તળાવ: (શિવનગરની બાજુમાં, સરપટ ગેટ)

સરપટ ગેટ સામે આવેલ ત્રંબકેશ્વર મહાદેવ મંદિરની સામે શિવનગરની આગળ રાજાશાહી વખતનું આ તળાવ આશરે ૭૦ વર્ષથી પણ જૂનું છે. છેલ્લા ૫,૭ વર્ષમાં આ તળાવ પૂરાઇ ગયું છે. આશરે ૨ એકર જેટલો વિસ્તાર ધરાવતું આ તળાવ હાલમાં પશુઓ માટેનું વથાણ બની ગયું છે. આ તળાવમાં સરપટ ગેટના નાલાનું પાણી આવતું જેના પર બાંધકામો થતા બંધ થઇ ગયું છે. આ તળાવનું નામ, ખાવડાથી આવતા જતા પશુપાલકો ઘી લઇ જવાના ચામડાના ધબ્બા ધોવા આ તળાવનો ઉપયોગ કરતા તેના પરથી ધબેરાઇ પડયું છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!