દેવરાઇ તળાવ: (એરપોર્ટ રોડ, મહિલા આશ્રમ પાડળ)

એરપોર્ટ રોડ પર આવેલ મહિલા આશ્રમની પૂર્વ દિશાએ આ તળાવ આવેલું છે. તળાવની ઉત્તર-પૂર્વ પાળ આવેલી છે. આ તળાવ લગભગ ૨ એકર જેટલા વિસ્તારમાં પથરાયેલું છે. તળાવના પાણીનો ઉપયોગ પશુઓને પીવા માટે થાય છે. તળીયામાં ચીકણી માટી હોવાથી પાણી લાંબો સમય ટકે છે. ઘણું જૂનું આ તળાવ કુદરતી વહેણને રોકીને બનાવવામાં આવેલું છે. બાજુમાં આવેલ જુમા વાંઢ વાળા અલીમામદભાઇએ એક વર્ષ પહેલાં તળાવનું ખોદકામ કરીને ઊંડું કરાવ્યું છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!