ચોકીવારી તરાઇ: : (મુન્દ્રા રોડ, બી.એસ.એફ.સામે, ગાઇડ ઓફિસની બાજુમાં)

મુન્દ્રા રોડ પર આવેલ બી.એસ.એફ.ની સામેના ભાગમાં આવેલ આ તળાવ રાજાશાહી વખતનું જૂનું છે. આજુબાજુ થયેલ બાંધકામથી હાલમાં આ તળાવનો વિસ્તાર લગભગ ૧.૫ થી ૨ એકર જેટલો રહેવા પામ્યો છે. આ તળાવની આવ બી.એસ.એફ.ના સામેના ભાગમાંથી આવે છે જયારે જાવક રીલાયન્સ રીંગ રોડ તરફ જાય છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!