બોબી તળાવ: (હોસ્પિટલ રોડ, વિજયનગર, ડો. નાવલેકરની હોસ્પિટલની બાજુમાં)

હાલમાં હોસ્પિટલ રોડ પર જયાં ડો. નાવલેકરની હોસ્પિટલ છે તે વિસ્તાર આજથી ૪૦ વર્ષ પહેલા તળાવ હતું. ભુજીયા ડુંગરની તળેટીનું પાણી આ તળાવનું આવકક્ષેત્ર હતું. ભીલ લોકો આ તળાવનો ન્હાવા-ધોવા માટે ઉપયોગ કરતા. અત્યારે આ જગ્યા પર બાંધકામો થતાં તળાવ જેવા કોઇ નિશાન પણ જણાંતા નથી.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!