ભુજીયા તળેટી તળાવ -૨(ભુજીયા તળેટી)

આશરે ૩ થી ૪ એકરમાં પથરાયેલું આ તળાવ ભુજીયા ડુંગરની તળેટીમાં આવેલું છે. પશુઓના પીવા માટે અને કપડા ધોવા માટે વપરાય છે. આ તળાવ ભુજીયા ડુંગરની તળેટીની બહારના ભાગમાં આવેલું છે. ભુજીયા ડુંગરની પશ્વિમ ભાગનું પાણી આ તળાવમાં એકઠું થાય છે. ભુજીયા ડુંગર જેટલુંજ આ તળાવ જૂનું છે.

Bhuj Information Center is built thanks to Bhuj citizens contributions.
If you want to correct or add any information regarding the subject of this page : 

Please Contact us!